Research & Process

Social Suffocation Scarf

Final Designs

You can find the final designs of this project here.

SCARF_voorkant

Design project of the Willem de Kooning Academie on the New Aesthetics in cooperation with MICA University Baltimore, USA and MOTI (Museum of the Image).

Along with fashion designer Maud van Beek, I researched the smartphone usage in this contemporary time of extreme and intense information exchange. We are overloaded with information and social contacts, and how do we deal with our privacy if we can be digitally monitored throughout?

Een design project van de Willem de Kooning omtrent de New Aesthetics in samenwerking met MICA University Baltimore, USA en MOTI (Museum of the Image).

Samen met modeontwerpster Maud van Beek deed ik onderzoek naar het smartphone gebruik in deze tijd van extreme en intense informatie uitwisseling. We worden overladen met informatie en sociale contacten, en hoe zit het eigenlijk met onze privacy als we overal digitaal gecontroleerd kunnen worden?

SCARF_onderzoek_schuin3

We started this project with investigating these factors, but also researching how artists are currently working and designing with the use of new techniques, such ale lasercutten, audrino and augmented reality. We focused on the extreme social media and smartphone usage. Because in today’s society expect that you are constantly up-to-date and available, this often results in a social sense of suffocation.

This concept we worked out in a stifling scarf, a data visualization which can be seen form the smartphone usage per individual. The data visualization consists of a schedule with the distance that a person travels on a day with the indicated times of the smartphone usage. By connecting these points, a unique visualization per day and person will be created.

We startte dit project door onderzoek te doen naar deze factoren en parallel daaraan hoe kunstenaars op dit moment bezig zijn met het gebruik van nieuwe technieken, zoals lasercutten, audrino, en augmented reality. We hebben ons gefocust op het extreme social media en smartphone gebruik. Doordat er in de hedendaagse samenleving van je wordt verwacht dat je constant up-to-date en beschikbaar bent, resulteert dit regelmatig in een sociaal verstikkend gevoel. 

Dit concept werkte we uit in een verstikkende sjaal, waarop een datavisualisatie te zien is van het smartphone gebruik per individu. De datavisualisatie bestaat uit een schema met de afstand die iemand op een dag aflegt met daarop aangegeven tijdstippen van het smartphone gebruik. Door deze punten te verbinden ontstaat er een unieke visualisatie per dag en persoon.

SCARF_onderzoek_schuin2

The data visualization is printed on the scarf with the lasercutter. Trough audrino, the scarf can respond on the smartphone usage of a person. By many use the scarf will be more tight around the neck, so that a suffocating feeling will be experienced and the user is forced to put the smartphone away.

De datavisualisatie is op de sjaal geprint met de lasercutter. Door middel van audrino, kan de sjaal reageren op het smartphone gebruik van een persoon. Bij veel gebruik zal de sjaal strakker gaan zitten om de hals, zodat een verstikkend gevoel wordt ervaren en de gebruiker genoodzaakt wordt om de smartphone weg te leggen.

SCARF_onderzoek_schuin1